• آشنایی با واحدها

واحدهای قیرسازی

واحدهای قیرسازی

واحد قیرهای محلول

واحد قیرهای محلول

واحد قیرهای امولسیونی

واحد قیرهای امولسیونی

بخش تحقیق و توسعه (R&D)

بخش تحقیق و توسعه (R&D)

واحد بارگیری

واحد بارگیری

آزمایشگاه كنترل و كیفیت

آزمایشگاه كنترل و كيفيت

واحد بشكه‌سازی و مظروف‌سازی

واحد بشكه‌سازی و مظروف‌سازی

مدیریت بازرگانی

مدیریت بازرگانی

واحد بهداشت،ایمنی،محیط زیست (HSE)

واحد بهداشت،ايمني،محيط زيست (HSE)

واحد مهندسی

واحد مهندسي

ترمینال ذخیره سازی ساحلی

ترمينال ذخيره سازي ساحلي